Ubezpieczenia i Bankowość / Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla Firm

Gwarancja ubezpieczeniowa z definicji jest pisemnym zobowiązaniem zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta. Gwarancja ubezpieczeniowa stała się alternatywą dla gwarancji bankowych, które udzielane są przez większość instytucji finansowych. Zakłady ubezpieczeń przygotowują umowy ramowe dzięki którym można na podstawie jednej umowy otrzymać np. gwarancję zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu a następnie gwarancję usunięcia wad i usterek. Dość popularną gwarancją jest gwarancja kaucyjna zabezpieczająca wynajmującego przed nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszu lub innych opłat. Uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej ma wymierny wpływ na funkcjonowanie Firmy. Środki pieniężne złożone w postaci kaucji w beneficjenta mogą zostać uwolnione w zamian za złożenie gwarancji co powoduje poprawę płynności Firmy.

Z uwagi na współpracę z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz posiadane doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji finansowej oraz formalno-prawnej oferuje pomoc w ubieganiu się o gwarancję:

  • zapłaty wadium,
  • należytego wykonania kontraktu,
  • usunięcia wad i usterek,
  • zwrotu zaliczki,
  • zapłaty wierzytelności handlowych,
  • kaucyjna,
  • spłaty należności celnych i podatkowych,

Ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży i rabunku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenia Transportowe to m.in. Ubezpieczenie mienia w transporcie, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora.