Ubezpieczenia i Bankowość / Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni

Ubezpieczenie pojazdu

Ubezpieczenie OC - obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami) i jest jednolity dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Ubezpieczenie zawierane jest przez posiadaczy pojazdów schodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep a także posiadaczy pojazdów wolnobieżnych.

Ubezpieczenie AC (autocasco) – dobrowolne ubezpieczenie stanowiące ochronę dla Ubezpieczonego w przypadku kradzieży pojazdu; na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Ubezpieczenie autocasco to kompleksowa ochrona przed skutkami wszelkich zdarzeń związanych z używaniem samochodu. Alternatywą ubezpieczenia autocasco jest ubezpieczenie minicasco. Ubezpieczenie minicasco gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy wystąpi szkoda w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek: zderzenia z osobami, zwierzętami; działania osób trzecich - w tym włamania; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych oraz wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także jego uszkodzenia po kradzieży lub próbie kradzieży.

Ubezpieczenie Assistance - ubezpieczenie assistance zapewnia pomoc w przypadku kolizji pojazdu lub awarii. Najczęściej Assistance proponuje pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego. W zależności od wybranego wariantu pomoc (najczęściej dodatkowo płatne) dodatkowo zapewnia: auto zastępcze na czas naprawy pojazdu; naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia; nocleg ubezpieczonych; kontynuowanie podróży samolotem / pociągiem do miejsca docelowego podróży.

NNW komunikacyjne – przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków: uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażera. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący, tj. kierowca i pasażerowie.
Dodatkowo można skorzystać z ubezpieczenia szyby, auto pomocy w różnych opcjach od podstawowej do rozszerzonej oraz zielonej karty.


Ubezpieczenie domu i mieszkania

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż), a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, stałe elementy nieruchomości.

Bardzo często nieodłącznym elementem ubezpieczenia nieruchomości jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim takich jak np. naprawienie szkód sąsiadowi za zalanie mieszkania.

Istnieje możliwość ubezpieczenia domu letniskowego oraz pozostałego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sam dom letniskowy, ale i towarzyszącą mu zabudowę, czyli budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury, jak również mienie ruchome, takie jak meble, sprzęt zmechanizowany, audiowizualny, zapasy gospodarstwa domowego, odzież, narzędzia gospodarcze i ogrodnicze, sprzęt turystyczny i sportowy. W przypadku mienia ruchomego znajdującego się w domu letniskowym, budynku gospodarczym lub piwnicy, ochroną ubezpieczeniową można objąć szkody z tytułu kradzieży z włamaniem. Dodatkowo ubezpieczenie może objąć ryzyko dewastacji.

Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości). Zakres ochrony można rozszerzyć dzięki opcjom dodatkowym.


Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem skierowanym do każdej osoby chcącej zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed roszczeniami wynikłymi z wykonywania czynności życia prywatnego. Zakres ubezpieczenia można kształtować poprzez wybór klauzul dodatkowych, np.: OC z tytułu z tytułu posiadania zwierząt domowych, posiadania jachtów, najmu i wynajmu nieruchomości, użytkowania roweru, rekreacyjnego uprawiania sportu. Zakłady ubezpieczeń proponują ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zazwyczaj przy ubezpieczaniu nieruchomości.

Standardowy zakres ubezpieczenia OC obowiązuje na terytorium RP. Może być ono jednak rozszerzone na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady.


Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie turystyczne przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową. Ochroną objęte są koszty leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży w okresie ubezpieczenia, usługi assistance, koszty odwołania podróży, koszty transportu do miejsca zamieszkania, odpowiedzialność cywilna, koszty ratownictwa i poszukiwań, bagaż podróżny.


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, które powodują trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty rehabilitacji, koszty leczenia itd.

Pozostałe

  • Ubezpieczenie szyb w pojeździe
  • Ubezpieczenie Bezpieczny Rowerzysta