Ubezpieczenia i Bankowość / Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia rolne

1. Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Zakres tych ubezpieczeń reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (wraz z późniejszymi zmianami).

Z ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego przysługuje odszkodowanie jeżeli rolnik, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego obejmuje szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych: ognia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów.

2. Dobrowolne ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych obejmuje ochroną ruchomości domowe, maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa, ziemiopłody, materiały i zapasy, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie od ognia i innych zdarzeń losowych. Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich skierowane do rolników, producentów rolnych i hodowców. Chroni od szkód spowodowanych przez huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę. Ubezpieczenie jest dotowana przez Państwo a wysokość dopłaty do składki ubezpieczeniowej wynosi 50%.

Odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich obejmujące OC osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim.
Ubezpieczenie maszyn rolniczych zapewnia ochronę maszyn i sprzętów od wypadku, ognia, huraganu, powodzi i innych żywiołów oraz kradzieży lub rabunku.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym to ubezpieczenie, które gwarantuje środki finansowe, w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, która była następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku pracy w gospodarstwie rolnym.